Shen Tsung-lung and county councilors Huang Wen-hsiang